Czym jest umowa PPA/cPPA i jak ją podpisać?

Umowa PPA (ang. Power Purchase Agreement) to długoterminowy kontrakt zawierany pomiędzy producentem bezemisyjnej energii z OZE, a jej odbiorcą. Umowy PPA lub CPPA, będące jednym z unikalnych produktów w ofercie Grupy Boryszew dla biznesu i przemysłu, gwarantują stabilną cenę bezemisyjną energii, zapewniając niezależność energetyczną oraz zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

PPA – co to jest?

Umowa PPA to umowa dwustronna podpisywana bezpośrednio pomiędzy dostawcą energii produkowanej w instalacji OZE, a nabywcą potrzebującym znacznych wolumenów bezemisyjnych energii elektrycznej. Na polskim rynku kontraktacji PPA podlega najczęściej energia produkowana w instalacjach fotowoltaicznych lub wiatrowych.

Wyróżnia się kilka modeli umów PPA. Do nich można zaliczyć PPA on-site (instalacja OZE blisko odbiorcy), linia bezpośrednia (energia przesyłana dedykowaną linią od dostawcy do odbiorcy), oraz PPA off-site (energia jest przesyła za pomocą istniejącego systemu dystrybucyjnego).

Umowy PPA to instrument rynkowy, który jest wspierany przez Unię Europejskiej w regulacjach i strategiach. Jest jednym z narzędzi realizacji celów zielonej transformacji gospodarczej i dekarbonizacji przemysłu. Zgodnie z prognozami rynkowymi, zapotrzebowanie na umowy PPA w Polsce będzie systematycznie rosło.

Kto może zawrzeć umowę PPA?

Stroną umowy PPA są operatorzy (właściciele) instalacji OZE oraz nabywcy. Po stronie dostawcy najczęściej są polscy lub zagraniczni inwestorzy i deweloperzy instalacji OZE. Po stronie odbiorcy najczęściej są podmioty, których działalności wymaga zwiększonej konsumpcji energii elektrycznej. Jest to np. firma przemysłowa, korporacja lub inna instytucja.

Jak podpisać umowę PPA?

PPA umowa określa warunki dostawy energii odnawialnej na wskazany okres, zazwyczaj od 5 do 20 lat. W ramach umowy PPA, nabywca zobowiązuje się kupować określoną ilość energii odnawialnej w ustalonym terminie, a dostawca zobowiązuje się dostarczać tę energię po określonej cenie.

Przed podpisaniem umowy kluczowe jest przeanalizowanie po stronie potencjalnego odbiorcy zapotrzebowania na bezemisyjną energii. Kolejnym krokiem są negocjacje z dostawcą energii z OZE co do stawek i opłat za wyprodukowana energię. Doradztwo w tym zakresie oferuje Boryszew.Energy.

W kontrakcie PPA znajdują się m.in. takie informacje jak miejsce dostarczenie energii, wolumen kontraktowanej energii, moc umowna i warunki jej zmiany, cena i obowiązująca grupa taryfowa, sposób prowadzenia rozliczeń, okres obowiązywania kontraktu oraz zapisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie postanowień kontraktu PPA. Nie ma jednego wzoru kontraktu PPA, jest on w trakcie negocjacji dostosowany do potrzeb dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej.

Korzyści płynące z umów PPA

Jednym z najważniejszych powodów, dla których PPA są korzystne dla przemysłu i biznesu, jest możliwość zabezpieczenia stałych cen dostaw energii elektrycznej. W tradycyjnych umowach na dostawę energii ceny mogą być zmienne i podlegać wahaniom rynkowym. W przypadku PPA, cena energii jest zazwyczaj ustalana na stałym poziomie na okres trwania umowy. To oznacza, że przedsiębiorstwa mogą uniknąć niepewności związaną z rosnącymi cenami energii i lepiej planować swoje finanse.

Kolejny argument to potrzeba znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Poprzez inwestycje w źródła energii odnawialnej, przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć swoje ślad węglowy, co ma istotne znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi.

Po trzecie, dla wielu przedsiębiorstw budowa i utrzymanie własnej infrastruktury OZE być kosztowne i skomplikowane. PPA umożliwiają firmom skorzystanie z korzyści płynących z energii odnawialnej, bez konieczności inwestowania w rozwijanie własnej infrastruktury.

Korzystanie z energii odnawialnej poprawia wizerunek firmy w oczach klientów, inwestorów i społeczeństwa. Firmy, które podejmują zobowiązania w zakresie zrównoważonej produkcji energii, są często postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i konkurencyjne na rynku.

Ryzyka

Umowy cPPA w Polsce wiążą się niewielkimi zagrożeniami dla dwóch stron, nie mniej pojawiają się pewne ryzyka, które można zminimalizować już na etapie podpisywania umów.

Dostawca energii z OZE podpisując umowę powinien ograniczyć ryzyka m.in. wywiązywaniu się z płatności przez nabywcę w ramach tych umów długoterminowych. Kluczowe jest podpisanie odpowiedniej umowy PPA, którą przygotują prawnicy.

Odbiorca energii powinien dobrze przeanalizować zapotrzebowanie na energię w perspektywie najbliższych 10-25 lat, czyli na okres podpisywanej umowy PPA. Kluczowe są cele strategii rozwoju firmy oraz prognozy zapotrzebowania na energię. Pomoże w tym audyt energetyczny.

Obecnie tylko kilka państw członkowskich posiada aktywne rynki umów PPA. Po stronie nabywców są zazwyczaj duże przedsiębiorstwa związane np. z sektorem IT. Ograniczeniami dla rynku PPA na rynku polskim są regulacje, lecz sukcesywnie to się zmienia. W 2023 r. w regulacjach uwzględniono zapisy dotyczące tzw. linii bezpośredniej (ang. near site direct wire), będącej ukłonem w kierunku dekarbonizacji przemysłu.

Rozważasz kontrakt PPA dla biznesu? Skontaktuj się z zespołem Grupy Boryszew

Zespół Boryszew.Energy tworzą specjaliści w zakresie obrotu energią z OZE, wspierając na co dzień dekarbonizację polskiego przemysłu i firm. Doradzamy na każdym etapie kontraktacji PPA, zapewniając dla klientów najlepsze oferty sprzedaż zielonej energii z OZE.

Masz pytania? Skontaktuj się z Boryszew.Energy