OZE

Odnawialne źródła energii – co to jest? Rodzaje OZE

Odnawialne źródła energii

Energię elektryczną uzyskuje się w Polsce głównie podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa oraz gaz ziemny. Paliwa te zawierają węgiel i związki węgla pochodzenia organicznego. Są to tzw. konwencjonalne, nieodnawialne źródła energii.

Wydobycie i spalanie węgla ma niekorzystny wpływ na środowisko – uwalniane są do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla, tlenki siarki i inne zanieczyszczenia. Ponadto złoża węgla oraz innych paliw kopalnych powoli się wyczerpują i wymagają coraz większych nakładów środków na ich wydobycie.

Alternatywą dla paliw kopalnych są odnawialne źródła energii tzw. OZE. Jeszcze kilka lat temu rozwój energii odnawialnej w Polsce był postrzegany wyłącznie jako działanie zmniejszające obciążenie środowiska oraz zwiększające bezpieczeństwo energetyczne. Pandemia Covid-19 oraz wojna na Ukrainie sprawiły, że rozwój odnawialnych źródeł enrgii stał się koniecznością i elementem znacznie szerszej strategii UE. Zmierza ona przede wszystkim do zmniejszenia importu paliw kopalnych oraz do wykreowania nowych miejsc pracy związanych z tym sektorem.  

Zielona energia w Polsce, to w głównej mierze energia elektryczna powstająca z promieni słonecznych, wiatru, wody, biomasy, biogazu i geotermii, ale to farmy wiatrowe mogą najbardziej zmienić rynek energetyczny. W 2021 r. największy udział w produkcji energii z OZE w Polsce miały lądowe elektrownie wiatrowe, zapewniając aż 54% z całej energii wygenerowanej przez odnawialne źródła.

Rozwój energetyki odnawialnej powinien opierać się przede wszystkim na generacji rozproszonej, która przyczynia się do zmniejszenia strat związanych z przesyłem energii, a tym samym istotnie poprawia bezpieczeństwo energetyczne i redukuje emisję gazów cieplarnianych. 

Dlaczego warto stosować odnawialne źródła energii? Korzyści OZE

Odnawialne źródła energii, nazywane także energią odnawialną OZE, stanowią kluczowy element współczesnej transformacji energetycznej. Są to źródła, które można wykorzystywać bez obaw o ich wyczerpanie. W Polsce udział odnawialnych źródeł energii sukcesywnie rośnie. Moc zainstalowana OZE jest coraz większa, a rozwijanie tych technologii staje się coraz bardziej istotne. 

Odnawialne źródła energii mają wiele zalet. Plusy odnawialnych źródeł energii to przede wszystkim przyjazność dla środowiska, pomoc w redukcji emisji gazów cieplarnianych, tworzenie niezależności energetycznej kraju oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Co ważne, nie odnoszą się do nich obawy związane z wyczerpaniem się zasobów, które jest charakterystyczne dla nieodnawialnych źródeł energii, takich jak ropa naftowa czy węgiel.

Warto inwestować w odnawialne źródła energii, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Jedną z największych korzyści OZE to walka z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. Dzięki temu możemy zapewnić lepszą przyszłość dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

OZE wykorzystują energię darmową i nieskończoną, pozwalając zmniejszyć, w sposób znaczący, rachunki za prąd, a nawet zarobić dzięki nadwyżkom energii. Odnawialne źródła energii charakteryzuje wysoka wydajność oraz brak emisji szkodliwych substancji. Technologie wykorzystujące OZE są bezpieczniejsze niż tradycyjne piece czy kotły. A ponadto zapewniają niezależność od dostawców energii.

Rodzaje źródeł energii odnawialnej

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmują energię wiatru, energię promieniowania, słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 

Energia słoneczna (solarna)

Energia solarna dociera do ziemi w postaci promieniowania słonecznego. Potencjał energetyczny pochodzący ze słońca znacznie przewyższa obecne zapotrzebowanie energetyczne i jest uznawany za jedno z najcenniejszych źródeł energii odnawialnej. Można go wykorzystać poprzez instalację paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. 

Energia słoneczna jest niedroga, czysta i jest najszybciej rozwijającym się odnawialnym źródłem energii w ciągu ostatniej dekady. Można ją wykorzystać do wytwarzania energii elektrycznej i ogrzewania, pomagając jednocześnie zmniejszyć zależność UE od importu energii poprzez zastąpienie jej produkcją krajową.

Energia wiatru

Wiatr jest czystym, darmowym i niewyczerpanym zasobem. Powietrze w ruchu ma masę i przechowuje duże ilości energii kinetycznej. Wiatr ma zatem dużą moc, zaś  łopaty wirnika turbiny wiatrowej mogą zamienić ją w energię elektryczną. Zawartość energii wiatrowej wzrasta wraz z wysokością i zależy od rodzaju terenu. Jednocześnie wydajność energetyczna turbiny, w okresie jej eksploatacji, jest znacznie większa niż energia zużywana do jej budowy, eksploatacji i demontażu. Z ekologicznego punktu widzenia wytwarzanie energii przy użyciu energii wiatrowej jest więc najlepszą opcją.

Energia wodna

Energetyka wodna bazuje na wykorzystaniu energii kinetycznej przepływającej wody. Niezbędne jest jej spiętrzenie, aby spływając do turbiny – energia kinetyczna była zamieniana w energię mechaniczną. Dalej trafia ona do generatora, który przekształca ją w energię elektryczną, przekazywaną do sieci elektroenergetycznej.

Ponad 17% globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną jest obecnie pokrywane dzięki energii wodnej. Największe wykorzystanie tego źródła energii odnotowuje się w Chinach, Indiach, Brazylii i Stanach Zjednoczonych, zaś w Europie przodują kraje skandynawskie. W Polsce również korzysta się z zasobów wodnych do produkcji energii elektrycznej, zaś energia wodna zajmuje trzecie miejsce w hierarchii źródeł energii odnawialnej w naszym kraju.

Energia geotermalna

Wody geotermalne w Polsce występują na obszarze około 2/3 terytorium kraju, ale nie wszędzie istnieją warunki techniczno-ekonomiczne umożliwiające budowę instalacji geotermalnych. Polski potencjał geotermalny jest wykorzystywany w niewielkim stopniu. W 2019 r. w Europie działało 327 geotermalnych instalacji ciepłowniczych o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej wynoszącej około 5500 MWt. W Polsce w 2019 r. działało sześć ciepłowni geotermalnych obsługujących miejskie sieci ciepłownicze. Łączna zainstalowana moc geotermalna tych ciepłowni wynosiła 75 MWt, a roczna produkcja ciepła wynosiła 996 TJ, co stanowiło 95% całkowitej produkcji ciepła geotermalnego w kraju.

Złoża wód termalnych w Polsce znajdują się głównie na obszarze Niżu Polskiego, w Karpatach, na przedgórzu Karpat oraz w Sudetach. Są to rozległe zbiorniki o regionalnym znaczeniu, a także niewielkie baseny w niektórych obszarach, takich jak Podhale. Wody termalne są wykorzystywane głównie do celów ciepłowniczych w istniejących ciepłowniach geotermalnych, jak również do celów rekreacyjnych w różnych miejscowościach, takich jak Szaflary, Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska czy Mszczonów.

Energia z biomasy – biogaz i biopaliwa

Biomasa, to materia organiczna, tzn. substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające rozkładowi czyli biodegradacji.  Proces przekształcania biomasy w energię następuje w elektrociepłowniach, gdzie w wyniku spalania materii organicznej powstaje ciepło, które przekształca wodę w obiegu termodynamicznym w parę wodną. Para powoduje obrót turbiny, która wprawia w ruch wirnik alternatora, wytwarzając przemienny prąd elektryczny. 

Biomasa i jej odmiany, to trzecie co do wielkości odnawialne źródło energii na świecie, zaś w Polsce jest drugim najczęściej wykorzystywanym (po energii wiatrowej) odnawialnym źródłem energii. W 2019 r. biomasa i biogaz stanowiły 19% udziału zainstalowanych mocy OZE. Liderzy w UE – Niemcy – produkują 33 razy więcej tego paliwa niż Polska.

Chcesz wiedzieć więcej o Zielonej Energii dla przedsiębiorstw w Polsce? Zapoznaj się z ofertą Boryszew Energy.